*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה: http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

 

אספקת המוצרים

1. החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידיהלקוח בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוייןמפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.

2. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקריםהבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצביחירום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.

3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כולליםרק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

 

דמי משלוח

1. דמי המשלוח לא כלולים  במחיר המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלוםהראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עםהחנות.

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

 

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכוןבמוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות אל:

 

טלפון: 0528995464   |   דוא"ל: E-Mail: avivayoungil@gmail.com

 כללי

1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

2. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעותהאתר .

3. החנות לא תהא אחראית של מוצרים שנרכשו באתר לאחר שנמסרו ללקוח.

4. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתםבאתר,הנם בבעלותם הבלעדית של החנות.

5. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכניםהמופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

תקנון החנות

 1.הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

2. החנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראלורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנטבישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסיהאשראי לעיסקה ולגביה.

4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה אתהסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאימתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

6. המחיר הינו כולל מע"מ אלא אם צויין מפורשות אחרת .

 

רכישה רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצעלמכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד"עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתייםהליך הקנייה האינטרנטי.

3. השלמת הליך המכירה יבוצע לאחר אימות העיסקה בטלפון תוך 24 שעות(שליום עסקים) ממועד ביצוע ההזמנה יחזרו אל הלקוח טלפונית על מנת לקחת פרטיאשראי ולוודא שהמוצר המבוקש קיים במלאי וההזמנה יוצאת בשלמותה.

 

 

 ביטול הזמנה

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה*  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנתהצרכן התשמ"א 1981 ( להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )

2.במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

3 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאתבמידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .

4. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

4.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

4.2 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשרימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

5. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובתאשר צויינה בדף ההרשמה.

6. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטלאת המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשהבכתב או בטלפון.